Zimbabwe: a minority buffet, majority as spectators….

 

 

 

I know how it feels to watch others eat while you have an empty stomach . I know how it feels to watch others buy one car after the other while you don’t even imagine yourself driving one. I also know how it feels to watch someone you have been to school with suddenly becoming rich overnight whilst you, well; you still do not have a clue who will employ you…

I know all this because I have lived in Zimbabwe.

I reminisce in the aftermath of Robert Mugabe’s resignation after 37 years of being Zimbabwean leader. Back in my high school days I used to admire the man. I admired his eloquence in speech, his firm resolve and uncompromised approach to issues even on the international stage. I was proud of Robert Mugabe, for whenever he was given the podium( which seemed to happen every time he attended a world gathering of state leaders) he never disappointed. His speech delivery was nothing short of excellence but soon I realised that was all there was to the man.

When I finished school I faced a new set of challenges. I had expectations to meet, dreams and goals to pursue. I came face to face with the system that Robert Mugabe had created for us Zimbabweans. Yes, the man had educated us , but he hadn’t done anything else except kill the very institutions that would employ us. After the land wrangle and the volatile political situation that ensued investors and their companies exited Zimbabwe in droves. To add to the problem draconian laws stifled the growth of the few that remained in our country.

Laws were passed to benefit a few. POSA, AIPA and later on the indeginisation laws all came into existence under Robert Mugabe’s watch. He watched from the air(for the man was a globe-trotter) as the economy sagged to its knees . Ministers looted and he protected them so long they were loyal to him. Public institution tenders lined the pockets of the privileged ministers who did not deliver on the jobs ….their attempt to would be so substandard that it was actually a damage than a repair or an improvement to any parastatal.

Now the man is gone, still many Zimbabweans have remained sceptical as far as entertaining hopes of having a majority say in the running of the country is concerned. I am hopeful that at least particular insane legislations are going to be looked into…but I remain afraid that its only the chef who has changed, the buffet is still being served to a privileged few.

Mugabe’s successor Emmerson Mnangagwa is going to have an uphill task in lifting Zimbabwe from its quagmire. I am hopeful of the man for the few speeches he has delivered have proved that unlike his predecessor Mugabe,he seems to understand that Zimbabweans do not eat ‘sovereignty’ even though we desire to remain sovereign.

However it would be folly to ignore the fact that Mnangagwa is a man between a rock and a hard place. He owes a lot of people for his ascendancy to the presidency, some who are the very people who were part and parcel of the looting brigade of Mugabe era. It remains to be seen how the man is going to balance his desire to re-Invent Zimbabwe yet protecting the interest of the kingmakers.

-Onai

Advertisements

Shona Marriage customs

I wanted to do a post on the Shona marriage customs, however i felt a fellow blogger @makupsy has already done justice on the subject. 

 

MAKUPSY

Roora (Lobola/Dowry)

Cows-from-twiter-620x330.jpg

A man marrying a woman from the Shona culture has to observe the roora. This is a sign or show of love and affection when a man saves up and marries his beloved. There are many ways this can be done but I will dwell on the general procedures followed on the following condition  The man has done all the other necessities e.g. proposing (not musengabere, kutizisa), formal Introductions (dated for over 6 months) and more importantly girl is not pregnant (damage) or previously been married (virgin?).  In Zimbabwe, roora takes place in a number of stages and each stage has its own traditions and small amounts to pay. The process can differ from place to place due to the fact that in the Shona culture there are 12 different ethnic groups.

Stage One – Introduction

This stage involves the ‘munyayi’ who is a…

View original post 1,527 more words

Shona People- Their Spirituality

Shona people have always believed in God whom they called Mwari  or Musikavanhu. They also believed that Musikavanhu is so great that no mere living human being can have direct access to him. The intermediates between Mwari and people have been known as vadzimu or mudzimu (singular).

   Vadzimu is a spiritual community believed to exist parallel to the world of the living.    When a Shona adult person who had a family of his own dies, his/her spirit is believed to wander until it is invited back “home” in a ritual called kurova guva. Once the kurova guva ceremony has been performed the spirit of the dead person joins vadzimu.

 Vadzimu are responsible for guidance and protection of the living family. They can orchestrate luck, great harvests, abundant rains among other beneficial things.When they went out to hunt or one of the family members leaves home The Shona people would seek guidance and protection from Vadzimu by pouring home-brewed beer to the ground.

  The most powerful mudzimu spirits are known as Mhondoro. These are responsible for the protection of the Shona people as a tribe.

Mbuya Nehanda
Mbuya Nehanda

They manifest in a chosen individual through possession. The individual becomes sacred and powerful enough to be a rainmaker. Mbuya Nehanda, the Heroine behind the Zimbabwean liberation struggle was a mhondoro.

 

 Mashavi are wandering spirits, often of strangers who died away from their homes and were never invited back home. Mashavi can possess people in a biblical legionic manner causing a person to take on the traits of the shavi . Not all mashavi will bring out morally detestable behaviour such as witchcraft, prostitution or thieving. Some mashavi though regarded as evil can impart good talents such as hunting.

 The Shona people also believe in Ngozi. This a vengeful spirit oten of a stranger who was murdered or died full of unresolved grudges.Ngozi from unresolved grudges often is of a wife or mother who died full of anger. Ngozi destroys everything associated with the killer or the one whom it holds a grudge. It can kill their family members and destroy all their property.

 The family being haunted by Ngozi must visit a spirit medium to identify the source of its grudge. They must go and confess to the family of the victim who will often require a token in order to perform the appeasement ritual for their murdered relative. The token can be cattle or in certain circumstances the victim through the spirit medium can demand that a girl child be part of the token.

 The Chiefs were responsible for making sure that people followed customs. Modern day Zimbabwe has been overwhelmingly taken over by Christianity. Shona beliefs were to some extent suffocated by colonialism since Europeans demonized everything to do with them. Today only a few people , mostly found in rural areas still revere these beliefs.

•Onai

 

Image/globalpressjournal.com

Hapana dziva risina chura

Ndinotya kuenda kumusha, wose anoendako anofa.” akadaro mukoma wangu. Akanga afonerwa nasabhuku kunzi auye kuzoorganiser zvemombe dzakanga dzasara mushure mekufa kwababa.
 Ndainyatsoziva kuti airevei. Ndakakura ndichinzwa nyaya dzakawanda nezvekumusha. Mukoma wababa anonzi akaromba anogara ikoko kumusha. Kutaura kuno ava nechitoro ikoko kumusha. Kumusha vanhu vapera. Hapana anonyatsoziva kuti babamukuru huroyi vakahuwana sei.
Zvinofungidzirwa kuti mumazuva avo vachashanda kumamine vakambotsvaka mushonga nekuda chigaro mumaworkers committee. Ipapo vakapihwa huroyi nekusaziva. Ikozvino vatova senior, zvinonzi havachadzoreka, zvasanganawo nekuda kuchengetedza chigaro chavo chehucouncilor.
Patakaenda kurufu rwatete pakataurika zvakawanda. Babamukuru vanonzi havasi voga varikudya vamwe. Ambuya amai vanababa vanogara ikoko kumusha. Ambuya vakabatwa huroyi nemaporofita parufu rwemwana wababamudiki. Babamukuru vanonzi ndivo vaidiwa zvakanyanya naambuya saka vakaita hwekuyamwisirwa.
Ini zvinondinetsa, ambuya vangarera vana vavo kuti vazovadya vakura? Chete zvimwe zvinhu zvinonetsa kunzwisisa. Zvakafanana nokuti sei varoyi vachifarira nyama yomunhu kudarika yemombe yakangotekeshera kwose kwose? Ko ivo varoyi ava sei vasingade kushandisa ruzivo rwavo kusimudzira rudzi rwevatema? Ndakanzwa kuti vanobhururuka, vanwe vanoti vanopinda mudzimba dzakakiiwa. Zvinoshamisa!
Ichokwadi panofa munhu hapashaikwi muroyi, asi seiko tichingogara tichitsvaka makudo mugomo? Iwo maporofita atinovimba nawo zvikuru,seiko pasina musi waanouyawo kuzotiudza zvakanaka? Kungotiwo “musazvinetsa zvenyu, inguva yanga yakwana.”
Maporofita haasi ekwaMwari here aya? Ko sei kupfutidzira ruvengo pakati pedu kupfuura rudo? Iko kugarotiudza nezvejambwa ndiko kuti tinamate here? Ndingada hangu kunamata nechido kwete nekutya. Ndokusaka ndisingaende kumachechi avo ini. Handidi kupedza nguva yeupenyu ndichikwira makomo kuvhika chiga cherufu chagara chichazongouya.
 
Ndakabengenuka,ndokuti kumukoma wangu “Ko madii kuti sabhuku angotengesa musha pamwe nemombe dzacho akutumirei mari paEcocash? Musha tinoudii? Ngatigarei muno mudhorobha titange wedu hupenyu”
Takadzingwa nemabhunu munzvimbo nyoro tichinogariswa kurukangarabwe,ticharambirei tiriko muZimbabwe yakasununguka kudai.
“Asi apa wagaya mupfana” vakadaro mukoma. Ndakabuda panze ndikavasiya vachitotumira whatsapp yacho kunasabhuku.
•Onai
Mufananidzo/sentinel-eco.com

Nezita rerudo

​Ndiratidze mganhu, ndepapi panoperera rudo pachitangira kupenga
Ndipo here paya,pandakarega kuoneka ndichiti ndinogarira vana vangu
nyangwe zvazvo ndaishungurudzwa siku nesikati ndichivata nenzara
Kana kuti paya pandakadimura makumbo ezviroto zvangu semhashu
Nokuti ndakanga ndava nepamuviri,baba vako vakaenderera mberi nedzidzo
Ndikafunga zvandakaita nezita rerudo ndinoodzwa moyo nokuti igangaidzo
asika ndiani anganzwisisa rudo? Mungatonzwisisa kudzvanyirirwa kwevanhukadzi
Kana muchida henyu…
•OnaiEnglish version
Nezita rerudo/ In the name of love
Show me the separating thin line between love and madness
Is it when i refused to leave for the sake of my children
Despite being abused day and night starving to sleep
Or is it when i chose to abandon my dreams after falling pregnant
even though your father went on with his education at my expense
When i think of what i have done in the name of love i am tormented
But who can fathom love?Rather give thought to the plight of women
That is if you even care…

Shona – The People

This is the first part in a series of posts I am going to do on The Shona people. In the coming days and weeks I shall introduce you to their sociopolitical and economic lifestyle.I seek to celebrate my roots and appreciate how much we have evolved into what we are today.

Shona people are found in Zimbabwe and some parts of Mozambique and Botswana. They speak a language which is also called Shona.

Shona as a language is part of the Bantu languages. It has many dialects the major ones being karanga,kore kore, zezuru,ndau and manyika. Almost, if not all Shona words end with a vowel. 

Not much certainty can be placed on the origin of the name Shona itself. Some attribute it to the Ndebele a Nguni tribe that later entered Zimbabwe during the mfecane wars. Some scholars believe the name Shona is derived from the Punjab word Sohna meaning gold. Indians are believed to have sought gold from the Shona.

Between the 11th and 15th century the Shona set up their kingdom on top of the Zimbabwe plateau. There they built marvelous stone walls later to be known as the Great Zimbabwe

Great-Zimbabwe-Ruins
Great Zimbabwe Ruins

Great Zimbabwe stone works were laid out without mortar much to the awe of early European colonisers who refused to believe that mere Africans could have constructed such a wonder. They attributed the construction of these great walls to foreigners.

The country of Zimbabwe derives its name from these stone works. Great Zimbabwe ruins has since been honoured as a UNESCO World Heritage site.

The Shona people are renowned for their stone carvings and mbira music which I shall touch on in future articles.

In my next article we shall look at their spiritual beliefs.

 

Image credit / africanagenda.net

 

 

 

 

Nguva yedu

Misodzi?

Ino haisisiri nguva yemisodzi

Tinochema kusvika riinhi?

Misiirwa hachisi chinhu mhani imi

Hatiridzire ngoma kugara nhaka isu

Hupenyu hunokosha kupfuura machira

Chinzwai!

Vakatanga dzaiva ndumurwa

Ino inguva yedu isu vakasara

Hochekoche kupfundunura zvisungo

Tinopukuta dikita chete, kwete misodzi
Pamunotsakatisa mumwechete

Panonyuka mapfupa aNehanda

•Onai